Statut Fundacji

Statut Chrześcijańskiej Fundacji ,,Żywe Słowo''

Postanowienia ogólne

§1

Chrześcijańska Fundacja ,,Żywe Słowo'' zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja została ustanowiona przez Andrzeja Wolińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Borskiego         w kancelarii notarialnej w Szczecinie przy ulicy Staromłyńskiej 8 ,
w dniu 06.12.2013r.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
3. Fundacja może otwierać oddziały, filie i biura.
4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja ma osobowość prawną.

§4

1. Fundacja działa zgodnie z obowiązującym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem wewnętrznym.
2. Fundacja kieruje się w swoich działaniach wartościami chrześcijańskimi.

§5

Fundacja może współdziałać i łączyć się z innymi fundacjami posiadającymi zbieżne cele.

§6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.

Cele Fundacji i zasady realizacji

§7

Nadrzędnym celem Fundacji jest krzewienie wartości, nauk i postaw chrześcijańskich w społeczeństwie poczynając od dzieci, przez młodzież, rodziców, rodziny, ludzi dorosłych, starszych, chorych, samotnych, społecznie wykluczonych, biednych oraz dysfunkcyjnych.
W powyższym zawierają się :
1. Praca z ludźmi uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz ich rodzinami w celu przywrócenia do normalnego życia w społeczeństwie i rodzinie.
2. Praca z bezdomnymi w celu wyprowadzenia ich z bezdomności.
3. Pomoc ludziom chorym i samotnym.
4. Niesienie pomocy osobom biednym.
5. Rozwijanie dzieci i młodzieży, szczególnie tych, które mają niedostatek finansowy w domach i z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Propagowanie moralności chrześcijańskiej wśród młodzieży.
7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty, nauki i sztuki wśród osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
8. Rozwój umysłowy i duchowy społeczeństwa.
9. Działanie na rzecz rodziny i macierzyństwa.

§8

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi środkami, w szczególności przez :
1.Organizowanie konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, punktów konsultacyjnych.
2. Organizowanie punktów pomocy terapeutycznej, doradztwa duchowego.
3. Organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, akcji poprzez, które można dotrzeć z efektywną pomocą do ludzi uzależnionych, bezdomnych, wykluczonych, samotnych, odrzuconych itp.
4. Założenie schroniska z ośrodkiem dla uzależnionych i bezdomnych.
5. Organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.
6. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji , jak i ich rodzinami oraz osobami starszymi, samotnymi, chorymi i wykluczonymi.
7. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i ich rodzinami, ułatwienie aktywności społecznej i likwidowanie uprzedzeń.
8. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych  szkół i przedszkoli.
9. Organizowanie klubów młodzieżowych tematycznych, specjalistycznych i innych.
10. Organizowanie festiwali, festynów, koncertów, konkursów, obozów szkoleniowych, integracyjnych, tematycznych, terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i do dorosłych.
11. Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych – plastycznych, tanecznych, teatralnych i innych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
12. Organizowanie, szkolenie i promocja wolontariatu.
13. Inicjowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć, akcji, inicjatyw oraz współpraca z już działającymi w zakresie realizacji celów Fundacji.
14. Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji.
15. Działalność wydawnicza.
16. Promocję sztuki i artystów.
17. Współpracę z kościołami, wspólnotami chrześcijańskimi i społecznością żydowską.
18. Udział w  ogólnopolskich czy światowych akcjach charytatywnych i innych zgodnych z celami Fundacji.
19. Współpracę ze szkołami i uczelniami oraz z innymi placówkami oświatowymi.
20. Działalność charytatywną
21. Inne, stosowne do potrzeb realizacji celów Fundacji o ile pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Majątek fundacji

 §9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

Dochody Fundacji mogą pochodzić z :
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji podmiotów administracyjnych.
3. Zbiórek publicznych.
4. Wsparcia materialnego i publicznego.
5. Praw autorskich oraz innych wartości niematerialnych i prawnych.
6. Dotacji unijnych.
7. Odsetek bankowych.
8. Z innych form i źródeł.

§11

1. Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy będą przeznaczone na cele statutowe, ofiarodawcy mogą wskazać konkretny cel przeznaczenia zgodny z celami Fundacji.
2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone w całości na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania oraz na koszty działania samej Fundacji.

§12

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Władze Fundacji i zasady jej organizacji

§13

Władzami Fundacji są :
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

§14

1. Zarząd składa się z 2 do 7 osób i jest powoływany i odwoływany przez Fundatora Fundacji.
2. Prezes Fundacji wskazywany jest przez Fundatora.
3. Prezes powołuje swojego zastępcę.
4. Fundator może wejść w skład Zarządu w funkcji Prezesa lub Zastępcy Prezesa.

§15

1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Poszczególni członkowie składu Zarządu mogą zostać powołani na kolejną kadencję.

§16

Członkostwa Zarządu ustaje :
1. Z chwilą śmierci.
2. Na skutek odwołania ze względu na nienależyte wykonanie swoich obowiązków lub działania na szkodę Fundacji.
3. Na skutek popełnienia przestępstwa uniemożliwiającego wykonywanie czynności zarządczych.
4. Na skutek złożenia rezygnacji.

§17

1. Zarząd pełni swoje funkcje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem.
2. Poszczególni członkowie Zarządu w przypadku, gdy nie będą pobierali wynagrodzenia mogą otrzymywać diety określone przez Zarząd.

§18

1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. Zarząd zbiera się na posiedzeniach na bieżąco w zależności od potrzeb. Nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
5. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu
4. Zasady funkcjonowanie Zarządu określa jego regulamin.

§19

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji, a w szczególności :
1. Reprezentowanie Fundacji.
2. Bieżące kierowanie Fundacją zgodnie z celami statutowymi.
3. Wyznaczanie głównych kierunków w działaniu Fundacji.
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i ustalaniu wielkości wynagrodzenia.
5. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych..
6. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
7. Uchwalanie regulaminów.
8. Realizacja celów statutowych.
9. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
10. Przyjmowanie darowizn, zapisów, subwencji i dotacji.
11 Podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów.
12.Podejmowanie wszelkich czynności niezastrzeżonych dla innych władz Fundacji.

Sposób reprezentacji

§20

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis 2 członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes.

Zmiana statutu

§21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

§22

Połączenie z inną Fundacją :
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego zrealizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia się z inną fundacją organem właściwym do podjęcia decyzji jest Zarząd, przy czym jego decyzja zapada w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§23

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków lub majątku.
2. Fundacja ulegnie likwidacji w przypadku zrealizowania wszelkich celów statutowych.
3. Stwierdzenie podstaw do dokonania likwidacji określa Zarząd. Zarząd podejmuje jednomyślnie decyzję o likwidacji i powołuje likwidatora Fundacji.
4. Istniejący majątek likwidowanej Fundacji może zostać przekazany podmiotowi posiadającemu cele zbieżne z celami Fundacji. W powyższym zakresie decyzję podejmuje Zarząd.

§24

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wsparcie dla nas

Kapitałem każdej fundacji są ludzie, zapraszamy więc do uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach ,do wolontariatu i współpracy. Potrzebujemy też wsparcia w modlitwie, abyśmy realizowali przede wszystkim Boże cele.

Fundacja jest organizacją pozarządową Non Profit. Cele statutowe realizuje głównie dzięki środkom uzyskanym drogą darowizn i dotacji.

Darowizny wspierające działalność można wpłacać na konto:
Chrześcijańska Fundacja ,,Żywe Słowo” ul. Janusza Korczaka 40 70-733 Szczecin
mBank 84 1140 2004 0000 3002 7509 2888